Dla radnych

Uchwała o pomocy Ukrainie

Aby uchwała stanowiła akt prawa miejscowego powinna zawierać treści, które wyznaczają zewnętrznym adresatom sposób zachowania się. Uchwała w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy nie spełnia takiego wymogu.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Jako podstawę prawną wskazała art. 12 ust. 4 i 5 i art. 98 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (DzU 2022 poz. 583, dalej: uopou). Organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2019 r. poz. 1461, dalej uoan) – z uwagi na błędne przyjęcie, że stanowi akt prawa miejscowego podlegający ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 uoan, akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Z kolei katalog aktów podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym określony został w art. 13 uoan. Jest to katalog zamknięty. Zdaniem organu nadzoru, przyjęta uchwała nie podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa, ponieważ nie sposób jej zaliczyć do aktów wymienionych w przytoczonym przepisie, w szczególności nie stanowi aktu prawa miejscowego. Obowiązek jej publikacji nie wynika również z przepisów szczególnych, do których odsyła art. 13 pkt 10 uoan.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 uopou, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitalnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki lub związku.

Uchwała stanowiła zatem podstawę do udzielania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego. Przytoczony przepis nie wskazywał, aby uchwała stanowiła akt prawa miejscowego. Nie zawierała w sobie treści, które wyznaczają zewnętrznym adresatom (w stosunku do organów gminy) sposób zachowania się, tzn. nie zawierała nakazów, zakazów lub bezpośrednich uprawnień.

Mając powyższe na uwadze organ nadzoru orzekł o nieważności uchwały w całości.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubuskiego z 20 maja 2022 r. nr NK-I.4131.55.2022.ASZC