W samorządach

Rząd odciążył urzędników wydających decyzje środowiskowe

Rozporządzenie skróciło procedurę budowy stacji bazowych telefonii komórkowej

W uzasadnieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. projektodawca jasno wskazał, że jego intencją była redukcja obciążeń i usunięcie nadregulacji w postępowaniach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Stare przepisy utrudniały proces inwestycyjny i wydłużały czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń na budowę stacji bazowych. Odciążenie organów nadzoru nad ochroną środowiska ma na celu przesunięcie ich uwagi na procesy inwestycyjne dotyczące przedsięwzięć, mogących realnie, negatywnie wpływać na otaczające je środowisko – w przeciwieństwie do coraz bardziej potrzebnych stacji bazowych. Ustawodawca nie zmienił jednak przepisów kosztem bezpieczeństwa - w przypadku infrastruktury sieci komórkowych w mocy pozostają m.in.  obowiązkowe pomiary pola elektromagnetycznego, konieczne do przeprowadzenia przed pierwszym uruchomieniem stacji bazowej.

Zgodnie z danymi zebranymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w okresie pandemii natężenie ruchu w sieci wzrosło nawet o 140%. Szczególnie w czasie lockdownu sieci telekomunikacyjne umożliwiły obywatelom aktywny udział w życiu społecznym i gospodarczym, tym samym poprawiając ich samopoczucie i bezpieczeństwo. Uruchomienie na skalę ogólnopolską zdalnej pracy, nauki, opieki medycznej czy e-administracji, było możliwe przede wszystkim dzięki zapewnieniu przepustowości infrastruktury telekomunikacyjnej, obsługującej te połączenia. Ponadto, według badaczy firmy Abi Research, nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna będzie kluczowym czynnikiem nie tylko w chwili wychodzenia z kryzysu spowodowanego przez pandemię, ale będzie również istotna w kwestii dalszego wzrostu gospodarek. Jak wskazują analitycy we wnioskach z raportu: „łączność, 5G i światłowody będą podstawą do budowy nowego cyfrowego społeczeństwa i gospodarki”.

W świetle nowych wyzwań, Rząd najwyraźniej podjął decyzję o zmianie prawa i odciążeniu organów wydających decyzje środowiskowe, by z jednej strony uprościć dotychczasowy proces inwestycyjny uruchamiania kolejnych stacji bazowych, a z drugiej by przesunąć urzędowe zasoby nadzoru i kontroli na inwestycje, których nieprawidłowa kwalifikacja, faktycznie może stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Co w praktyce się zmieni?

Stacje bazowe telefonii komórkowej, jako instalacje radiokomunikacyjne, zostały przez rozporządzenie całkowicie wykreślone z katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Oznacza to, że postępowania administracyjne o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będą już prowadzone dla takich obiektów.

Mimo usprawnień funkcjonalnych, nie zrezygnowano z kwestii bezpieczeństwa - na inwestorze wciąż ciążą ustawowe obowiązki związane z bezpieczeństwem uruchamiania i eksploatacji stacji bazowych, w tym m.in.:

●  obowiązek przeprowadzenia pomiarów pola elektromagnetycznego (PEM) przed uruchomieniem stacji,

●  obowiązek dotrzymywania w każdym miejscu dostępnym dla ludności norm PEM wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia,

●  czy obowiązek zgłaszania instalacji organowi ochrony środowiska.

  •  

Nowe przepisy mają również zastosowanie do toczących się postępowań administracyjnych (§ 2 nowelizacji), w tym m.in. do postępowań o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę czy ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących wykreślonych z rozporządzenia instalacji radiokomunikacyjnych, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, podlegają umorzeniu (§ 3 nowelizacji).

Link do pełnej treści rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000107101.pdf

Link do projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12355351/12847265/dokument555150.pdf