Dla radnych

Przyznanie dodatku osłonowego

Wójt powinien udzielić upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, w tym wydawania decyzji administracyjnych. Ustawa o dodatku osłonowym wyłącza stosowanie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 39 ust. 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372, ze zm., dalej: usg), w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (DzU z 2022 r. poz. 1 ze zm., dalej: udo), polegającym na udzieleniu przez radę upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach, w których właściwym organem do udzielenia takiego upoważnienia jest wójt gminy.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 usg, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 usg. Regulacja przewidziana w tym przepisie stwarza możliwość przenoszenia uprawnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji należących do wójta na inne podmioty, między innymi na kierowników utworzonych przez gminę jednostek organizacyjnych w celu wykonywania zadań gminy. Upoważnienie to nie pochodzi od wójta, lecz następuje na mocy uchwały rady gminy, a więc z woli organu stanowiącego. W art. 2 ust. 14 udo wskazano, że do ustalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prawa do dodatku osłonowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10j–10o oraz 10r ustawy z 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2021 r. poz. 1973, ze zm., dalej: pos). Z kolei art. 411 ust. 10r pos przewiduje, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy – do prowadzenia postępowań w sprawach, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

Jak zauważył organ nadzoru, z przywołanych przepisów wynikało, że to wójt, a nie rada może udzielić upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, w tym wydawania decyzji administracyjnych. Art. 411 ust. 10r pos w związku z art. 2 ust. 14 udo wyłącza stosowanie art. 39 ust. 4 usg. W związku z powyższym orzekł o nieważności uchwały.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 9 marca 2022 r. nr NK-II.4131.39.2022.ES