Dla radnych

Nadanie nazwy ulicy aktem prawa

Wejście w życie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego jest uzależnione od jej opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zaniechanie tego obowiązku to istotne naruszenie prawa.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy. Jako podstawę prawną wskazała art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2020 r., poz. 713 ze zm., dalej: usg), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2020 r., poz. 470 i 471), a także wznoszenia pomników.

Rada w sposób wadliwy określiła wejście w życie uchwały, wskazując, że następuje to z dniem jej podjęcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 21 sierpnia 2018 r. (sygn. akt IV SA/Gl 645/18) wskazał, że uchwała o nadaniu nazwy konkretnej ulicy – z uwagi na nieograniczony krąg jej adresatów – jest uchwałą o charakterze generalnym. Adresatami są wszyscy, którzy muszą posługiwać się tą nazwą i zmieniać adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsce położenia nieruchomości w dokumentach, rejestrach i ewidencjach urzędowych. Nadawanie nazw ulicom oddziałuje na zewnątrz i wywołuje określone skutki prawne dla nieokreślonej liczby adresatów, a więc uchwałę dotyczącą nadania nazwy skwerowi należy traktować jako akt prawa miejscowego, jako akt o charakterze generalnym i abstrakcyjnym oraz oparty w granicach i na podstawie upoważnienia ustawowego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (DzU z 2000 r., nr 62, poz. 718, ze zm., dalej: ustawa) ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. Z kolei art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, Akty prawa miejscowego stanowione m.in. przez radę gminy są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2 ustawy).

Wejście w życie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego jest uzależnione od jej opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zaniechanie tego obowiązku stanowi istotne naruszenie prawa, co istotne, w jego konsekwencji uchwała nie wchodzi do obrotu prawnego. Trzeba także podkreślić, że brak zamieszczenia w uchwale przepisu przewidującego jego publikację w wojewódzkim dzienniku urzędowym spowodował nieważność całego aktu, a nie tylko wadliwego postanowienia.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody zachodniopomorskiego z 31 grudnia 2021 r., nr P-1.4131.319.2020.AB