Dla radnych

Ekwiwalent dla strażaków

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych powinna określać wysokość tego ekwiwalentu za udział w następujących zdarzeniach: działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Znalazła się w niej informacja, że członek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy za uczestnictwo w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzyma ekwiwalent pieniężny w wysokości 17,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. Wskazano również, że za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę otrzyma ekwiwalent w wysokości 13,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu. Jako podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2021 r. poz. 1372, ze zm., dalej: usg) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (DzU z 2021 r. poz. 2490, dalej: uosp).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 uosp, strażak ratownik OSP, który uczestniczył w ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, dostaje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 uosp wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu gminy.

W ocenie organu nadzoru, z analizy przepisów wynikało, że uchwała rady gminy powinna określać wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w następujących zdarzeniach: działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Przy czym należy zauważyć, że katalog zdarzeń jest szerszy w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego, poprzednio obejmował wyłącznie działania ratownicze i szkolenia pożarnicze. Zdaniem organu nadzoru, badana uchwała nie wypełnia w pełnym zakresie obecnie obowiązującej delegacji ustawowej, ponieważ nie określa wysokości ekwiwalentu z tytułu uczestnictwa w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, ograniczając się do ustalenia ekwiwalentu z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 8 marca 2022 r. nr 32/2022