Ciepłownictwo w obliczu modernizacji

Zapraszamy do obejrzenia konferencji online, która odbyła się 19 maja 2021 r.

Modernizacja ciepłownictwa to jedno z najkosztowniejszych zadań, z jakimi muszą się uporać samorządy w najbliższych kilku latach. Podczas organizowanej przez PST „Wspólnota” konferencji o transformacji ciepłownictwa systemowego w Polsce poruszyliśmy najważniejsze kwestie dotyczące obowiązków samorządów w zakresie dostosowania ciepłownictwa do współczesnych wyzwań, wykorzystania ekologicznych źródeł energii, sposobów finansowania inwestycji ciepłowniczych oraz wiążących się z tym kwestii technicznych.

Pierwszy z paneli dyskusyjnych dotyczył m.in. kształtowania systemu ciepłowniczego, który byłby nie tylko oszczędny ale też przyjazny środowisku i mieszkańcom, uwarunkowań w prawie polskim i unijnym, wreszcie zmian legislacyjnych i finansowych warunkujących modernizację polskiego ciepłownictwa. W ostatniej z wymienionych kwestii stanowisko Związku Miast Polskich wyraził Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego oraz członek zarządu ZMP.

- Niestety, w ciągu kilku miesięcy nie da się zmodernizować naszych ciepłowni, nie da się płynnie przeprowadzić zmiany paliw. Miasta pozostawiono same sobie. (...) 28 kwietnia minister klimatu i środowiska podpisał rozporządzenie, w którym dopuścił możliwość zmiany cen ciepła. To oznacza, że za chwilę nasze przedsiębiorstwa ciepłownicze wystąpią z wnioskami do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen ciepła. I nikt nie mówi o tym, co dalej - zauważył prezydent Ostrowca.

Prelegenci:

Zdzisław Majewski, Prezes Zarządu Municipium S.A.
Jarosław Górczyński, Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Członek Zarządu Związku Miast Polskich
Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego panelu:

 

Prezentacja do pobrania (Jacek Szymczak):

Drugi panel stanowił odpowiedź na pytanie o możliwe źródła finansowania inwestycji w miejskich systemach ciepłowniczych. O doświadczeniach w tej kwestii opowiedział m.in. Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

- Zaczęliśmy od modernizacji sieci energetycznej w mieście, teraz zaś musimy sprostać modernizacji źródeł wytwarzania energii związanej z ochroną środowiska i wydajnością energetyczną. Na przełomie stycznia i lutego podpisaliśmy umowę z Krajową Agencją Poszanowania Energii na realizację prac przygotowawczych do budowy źródła kogeneracyjnego, czyli urządzeń, które w jednym procesie technologicznym spalania gazu łączą wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Grant na ten projekt został pozyskany z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu ELENA (European Local Energy Assistance).

Prelegenci:

Mateusz Górski, redaktor Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
Józef Adam Kowalczyk, Prezes Fundacji Euro Most
Mariusz Samordak, Dyrektor Zarządzający Pionem Ekologii, Taksonomii i Analiz, Bank Ochrony Środowiska – wcześniej pracował m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, Deloitte oraz PwC, specjalizując się głównie w sektorze energetycznym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu im. Gutenberga w Moguncji. Posiada certyfikaty CFA i ACCA IFRS.
Marcin Borek – Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, PFR
Andrzej Kuliński - Prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Elblągu

Zapraszamy do obejrzenia drugiego panelu:

 

Prezentacje do pobrania:

• Józef Adam Kowalczyk

• Mariusz Samordak

Następnie odbył się wykład dr. hab. Marcina Wierzbińskiego z NG Heat sp. z o.o. na temat integracji rozproszonych odnawialnych źródeł energii z ciepłem systemowym przy wykorzystaniu hybrydowego węzła cieplnego wraz z nadrzędnym systemem IT. Mówiąc najkrócej, mowa o połączeniu pracy węzła cieplnego z energią uzyskiwaną z paneli solarnych i pomp ciepła. Ma to na celu minimalizację kosztów zużycia ciepła przez odbiorcę końcowego.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu:

Prezentacja do pobrania:

Konferencję podsumował trzeci panel, na którym była mowa o techniczno-organizacyjnej transformacji ciepłownictwa. Nasi paneliści odpowiadali na pytania o możliwość uzyskania neutralności klimatycznej w Polsce, o miejsce ciepłownictwa w gospodarce obiegu zamkniętego, wreszcie o to, kto i jak może pomóc samorządom w modernizacji systemów ciepłowniczych.

- Neutralność klimatyczna oznacza jak najmniejszy lub zerowy wpływ na zmiany klimatu za sprawą własnych działań. Takie musi być też podejście naszego prawa i naszej administracji - wyjaśniał Artur Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Transformacja ciepłownictwa w Polsce musi być skierowana głównie do mniejszych miast, bo duże ośrodki w znacznej części już się zmodernizowały - dodał. 

Prelegenci:

Dominik Krzysztofowicz, kierownik działu prawnego PST „Wspólnota”
Krzysztof Gigol, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl – jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył  podyplomowe studia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymując tytuł Master of Business Administration. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w rozwoju biznesu oraz zarządzaniu w branży energetycznej i przemysłowej. Skutecznie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji. Od dziesięciu lat zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w instalacje kogeneracyjne i Odnawialne Źródła Energii.  Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w przedsiębiorstwach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., gdzie jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu. Społecznie angażował się w prace Fundacji Ochrony Klimatu PROZON, Forum Rozwoju Efektywnej Energii oraz Fundacji Republikańskiej. Jest autorem artykułów i opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju.
Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW

Zapraszamy do obejrzenia trzeciego panelu:

 

Partnerzy wydarzenia:

 

Zastanawiacie się Państwo jak działa kogeneracja i jak jest wykorzystywana przez firmy i zakłady produkcyjne? Zapraszamy do obejrzenia filmu z JMP Flowers gdzie układ kogeneracyjny CAT CG260-16, o mocy elektrycznej 4,5MW i cieplnej 5,25MW, wykorzystywany jest nie tylko do produkcji prądu i ciepła ale też odzysku dwutlenku węgla ze spalin.

https://www.youtube.com/watch?v=JoRF3v6mDIU

Zważywszy na obecną sytuację na rynku energetycznym oraz chęć dalszego rozwoju przedsiębiorstwo ZM Zakrzewscy sięgnęło po rozwiązanie, które pozwoliło zoptymalizować koszty produkcji, poprzez obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz ciepła. Zapraszamy do obejrzenia filmu gdzie przedsięwzięcie obejmowało budowę nowej wysokosprawnej kontenerowej jednostki kogeneracyjnej opartej o silnik CAT  zasilany skroplonym gazem ziemnym wysokometanowym - LNG.

https://www.youtube.com/watch?v=3aB40P5pkSs

Dążenie do modernizacji i zapewnienia alternatywnego źródła zasilania stanowi priorytetowy element rozwoju współczesnych firm produkcyjnych. Zobacz efekt pracy inżynierów Eneria  dla OSM Piątnica. Przedsięwzięcie obejmowało budowę nowej wysokosprawnej jednostki kogeneracyjnej opartej na silnikach CAT.

https://www.youtube.com/watch?v=faeUwRs6JmM